ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege S&W BVBA gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop en levering(en) van producten en diensten, hoe en wanneer ook bestellingen, en met haar gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop en levering(en) van producten en diensten, tot stand gekomen. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde of bij hem gebruikelijke (algemene) voorwaarden vervalt voorovereenkomsten aangegaan tussen S&W BVBA en de klant. S&W BVBA heeft het recht de onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige offertes, bestellingen en overeenkomsten. Bij bestelling, erkent elke koper kennis genomen te hebben van onze verkoopsvoorwaarden.

2. Alle meldingen (in prijslijsten) door of vanwege S&W BVBA gedaan zijn vrijblijvend en betreffen dagprijzen, inclusief BTW en/of andere taksen. Bestellingen binden S&W BVBA eerst wanneer deze schriftelijk door haar zijn aanvaard. De klant is de op de dag van aflevering volgens de offertes of prijslijsten geldende prijs verschuldigd, tenzij een andere vaste prijs uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In laatst genoemd geval kunnen niettemin nieuwe kostenverhogingen, tarieven, rechten, belastingen en andere lasten of verhogingen –hoe ook genaamd- alsmede de van overheidswege toegelaten prijsverhogingen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt geldt het hier bepaalde voor ieder afgeleverd gedeelte afzonderlijk.

3. Elke afwijking of onregelmatigheid moet schriftelijk gemeld worden door de klant en uitdrukkelijk aanvaard door S&W BVBA. De klant kan een onregelmatigheid bij de geleverde goederen slechts aanmelden door deze ten tijde van de levering schriftelijk te melden. De klant kan een onregelmatigheid in de geleverde prestaties slechts aanmelden binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven. Een andere of achteraf aangemelde klacht behoeft S&W BVBA niet te aanvaarden. S&W BVBA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst van goederen of leveren van prestaties in ondeugdelijke ruimten. De klant vrijwaart S&W BVBA tegen aanspraken ter zake van derden.

4. De klant is verplicht alle prestaties en leveringen aan S&W BVBA contant te betalen. De vereffening zal geschieden uiterlijk bij ontvangst van de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling, zal klant door dit enkele feit in gebreke zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist en wordt al hetgeen de klant, uit welke hoofde dan ook, aan S&W BVBA verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens wordt klant alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd :
a. op alle verschuldigde bedragen een intrest van 1 % per maand of deel van de maand, waarin klant ingebreke is.
b. een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 15 % der opeisbare factuurbedragen, met minimum van 125 €, hierin niet begrepen de gerechtskosten.

5. Ieder toerekenbaar tekortschieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen jegens S&W BVBA geeft S&W BVBA het recht zonder aanmaningen en van rechtswege verdere levering of uitvoering van welke verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, terwijl klant aansprakelijk blijft S&W BVBA de schade te vergoeden die zij hierdoor lijdt.

6. S&W BVBA blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang klant de vorderingen van S&W BVBA niet betaald heeft waaronder begrepen vorderingen ter zake van facturen, boete, rente en (incasso)kosten. De risico's met betrekking tot de geleverde producten gaan evenwel op de klant over op het tijdstip van levering. 

7. De gebruiksaanwijzingen (mondeling/schriftelijk) en richtlijnen, waarvoor S&W BVBA geen enkele verantwoordelijkheid draagt, worden verstrekt naar best vermogen en zijn steeds vatbaar voor wijziging zonder voorafgaandelijke verwittiging. De klant zal in ieder geval nagaan of de geleverde prestaties en/of goederen voldoen aan de gestelde doeleinden. 

8. S&W BVBA zal ten allen tijde gerechtigd zijn de bedragen, die zij uit welken hoofde ook te eniger tijd van de klant zal hebben te vorderen respectievelijk aan hem zal zijn verschuldigd, zonder meer te verrekenen met de bedragen die zij of enige tot de groep van S&W BVBA behorende onderneming, uit welken hoofde ook, te eniger tijd aan de klant zal zijn verschuldigd, respectievelijk van hem zal hebben te vorderen.

9. S&W BVBA is nimmer aansprakelijk voor enige bedrijfs- of gevolgschade van de klant. De toepassing en het gebruik van de geleverde prestaties en goederen kunnen geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van S&W BVBA. In ieder geval zal elke mogelijke aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

10. S&W BVBA is gerechtigd in gevallen van overmacht te hare keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, hetzij de levering van prestaties en /of goederen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblik waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor de alsdan nog te leveren producten (verhoogde) prijzen in rekening te brengen die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende producten geldende prijzen, een en ander deswege zonder enige vergoeding –hoe ook genaamd-, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan of daaraan uitdrukkelijk gelijk gesteld – de opsomming is niet limitatief en slechts bij wijze van voorbeeld gegeven – bemoeilijking, vertraging, verhindering, beperking of onderbreking van productie, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, ongeregeldheden, relletjes, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, het voldoen aan een verzoek of bevel van enige overheidsinstantie en voorts (onvoorziene) feiten of omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat S&W BVBA haar verplichtingen niet of slechts op gewijzigde voorwaarden zou hebben aangegaan, zo deze haar bekend waren geweest. 

11. De rechtsverhouding tussen S&W BVBA en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, welke tussen S&W BVBA en de klant naar aanleiding van aanbiedingen, bestellingen, onderhandelingen of overeenkomsten dan wel de uitvoering daarvan mochten rijzen, zullen ter beoordeling uitsluitend aan de Rechtbanken van Antwerpen worden voorgelegd, tenzij S&W BVBA er de voorkeur aan geeft haar wederpartij voor het gerecht van een andere plaats te dagen.